Pogoji storitve

1. Splošno
1.1. Pogoji nakupa blaga in storitev (v nadaljevanju: pogoji) določajo pogoje poslovanja v zvezi z nakupom in prodajo blaga in storitev, ki ga izvaja podjetje VK Sport d.o.o., Industrijska cesta 5 – 5000 Nova Gorica (Slovenia)  (v nadaljevanju: podjetje ali VK Sport).

1.2. VK Sport uporabniku predlagajo, da si pred ali najkasneje ob sklenitvi pogodbe za nakup blaga ali storitev te pogoje natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov.

1.3. Osebna izkaznica podjetja:

Firma: VK Sport d.o.o

Sedež podjetja: Industrijska cesta 5 – 5000 Nova Gorica (Slovenia)

Identifikacijska številka za DDV: SI88717119

Telefonska številka: +386 41 406 628

E-naslov: sportyfiestore@gmail.com

Spletno mesto: https://sportyfie.com/

2. Opredelitev pojmov

2.1. Uporabnik, kot ga opredeljujejo ti pogoji, je oseba (pravna ali fizična), ki uporablja postopek sklepanja pogodb, torej (potencialni) kupec blaga in storitev podjetja v skladu s temi pogoji.

2.2. Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago ali storitve za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti..

2.3. Ostali pojmi, uporabljeni v teh pogojih, imajo enak pomen, kot je določen v vsakokrat veljavnem Zakonu o varstvu potrošnikov in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih.

3. Nakup blaga in storitev

3.1. Bistvene lastnosti blaga ali storitve so opredeljene pri opisu posameznega blagu oz. storitve.

3.2. Vse cene blaga in storitev so v evrih in vključujejo DDV, razen če ni izrecno določeno drugače. VK Sport si pridržujejo pravico do spremembe cen blaga, če ni drugače navedeno pri posamezni prodajni ponudbi (popusti, premije, darila in podobno). Popusti se medsebojno izključujejo ali veljajo, kot je opredeljeno pri posamezni prodajni ponudbi.

3.3. Zaradi zaokroževanja cen, definiranih na dve ali več decimalnih mest, se lahko zgodi, da se znesek na računu razlikuje pri končni ceni za največ dva centa.

3.4. Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitve izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga obdržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.

3.5. Roki veljavnosti posebnih prodajnih ponudb (popusti, premije, darila in podobno), ki se med sabo lahko razlikujejo, so navedeni ob posamezni prodajni ponudbi.

3.6. V zvezi s pogoji dostave blaga in izvedbe storitve ter rokom dostave blaga ali izvedbe storitve velja, da VK Sport izpolnijo svojo obveznost takoj, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače ali če je drugače opredeljeno pri posamezni prodajni ponudbi blaga ali storitve.

3.7. Morebitni dodatni stroški, povezani z naročilom blaga ali storitev (stroški pošiljanja blaga, ipd.), so navedeni v okviru posamezne prodajne ponudbe ter je uporabnik o njih obveščen pred zaključkom oddaje naročila.

3.8. Slike blaga so lahko simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja blaga.

3.9. VK Sport kot prodajalec morajo kupcu izročiti ustrezno blago oz. opraviti storitev in v skladu s pogodbo odgovarjajo za neskladnosti blaga ali storitve oz. stvarne napake svoje izpolnitve.. Za potrošnike se glede odgovornosti za neskladnost blaga oz. storitve uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij; za pogodbe, sklenjene z uporabniki, ki niso potrošniki, pa se glede odgovornosti za stvarne napake uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

4. Nakup blaga in storitev na daljavo in zunaj poslovnih prostorov

4.1. Ti pogoji določajo tudi pogoje poslovanja v zvezi z nakupom in prodajo blaga in storitev na daljavo in zunaj poslovnih prostorov, ki ga izvajajo VK Sport.

4.2. Pogodba, sklenjena na daljavo, se sklene med VK Sport in uporabnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank. To organizirano prodajo na daljavo oz. sistem opravljanja storitev vodijo VK Sport, ki za namen sklenitve pogodbe vse do trenutka njene sklenitve uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo (npr.: pisemske pošiljke in druge tiskovine, katalogi, telefonski pogovori, oglaševanje v tisku z naročilnico, televizijska prodaja, SMS, elektronska pošta in svetovni splet ali internet).

4.3. VK Sport in uporabnik medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov urejata s temi pogoji, ki so sestavni del pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

4.4. Določbe teh pogojev se uporabljajo za vse načine nakupa blaga in storitev VK Sport na daljavo in zunaj poslovnih prostorov, ki jih izvajajo VK Sport, razen če je za posamezen način nakupa v teh pogojih izrecno določeno drugače.

4.5. Uporabnik se mora pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov seznaniti z vsebino teh pogojev, ter s sklenitvijo pogodbe potrditi strinjanje s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz teh pogojev.

4.6. Uporabnik se mora pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov za nakup oz. naročilo storitve strinjati, da se s potrditvijo naročila začne pogodba izvajati takoj oz. v odstopnem roku 14 dni, kot opredeljuje vsakokratni veljavni Zakona o varstvu potrošnikov.

4.7. V primeru, da se uporabnik z vsebino teh pogojev ne strinja, ni upravičen do sklenitve pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

4.8. Kot način sklepanja pogodb na daljavo in zunaj poslovnih prostorov VK Sport zagotavljajo nakup preko E-trgovine.

5. Načini nakupa blaga in storitev preko E-trgovine

5.1. Splošno

5.1.1. E-trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji blaga in storitev. Lastnik in upravljavec E-trgovine so VK Sport.

VK Sport in uporabnik medsebojne pravice in obveznosti pri nakupu blaga in storitev na daljavo in zunaj poslovnih prostorov urejata s temi pogoji. Ostala določila v zvezi z medsebojnimi pravicami in obveznostmi so opredeljena tudi v dokumentu »Dodatna določila nakupa blaga in storitev v E-trgovini« (v nadaljevanju: Določila E-trgovine), ki je objavljen na spletnem mestu VK Sport.

5.1.2. Z uporabo E-trgovine se šteje, da se uporabnik strinja s temi pogoji. Strinjanje s temi pogoji mora uporabnik izraziti na način, da to v postopku nakupa v E-trgovini izrecno označi s potrditvijo v vnosnem polju, sicer nakupa v E-trgovini ni možno zaključiti. VK Sport kupcu predlagajo, da si te pogoje natisne ali shrani na primeren trajni nosilec podatkov.

5.1.3. VK Sport niso preverile vseh strani, ki so povezane s spletno stranjo E-trgovine, in zato niso odgovorne za vsebino katerekoli zunanje ali druge strani, ki je na kakršenkoli način z njo povezana. Pri vseh povezavah z drugimi spletnimi stranmi ali mesti nosi celotno tveganje in odgovornost uporabnik sam.

5.1.4. Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel.

5.1.5. V postopku plačila s plačilno kartico je uporabnik preusmerjen na avtorizacijski strežnik banke, kamor vnese podatke o plačilni kartici in kjer se izvajajo avtorizacije nakupov. Pogoj za plačilo s plačilno kartico je, da omogoča spletno plačevanje, kar lahko uporabnik preveri pri banki, izdajateljici kartice. Hkrati je od banke, izdajateljice plačilne kartice, odvisen tudi način avtentikacije nakupov v skladu z veljavno zakonodajo.

5.1.6. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

5.2. Varovanje in obdelava podatkov

5.2.1. Uporabnik z izvedeno registracije in oz. ali nakupom v E-trgovini brez registracije dovoljuje podjetju zbiranje in uporabo podatkov, ki jih vnese ob registraciji oziroma ob nakupu v E- trgovini brez registracije (v nadaljevanju: nakup v E-trgovini). Ob registraciji oziroma nakupu v E-trgovini se o posamezniku obdelujejo osebni podatki, ki jih le ta ali uporabnik oziroma kupec poda na spletnih straneh E-trgovine in ki so zbrani v sklopu nakupov blaga ali storitev.

5.2.2. Osebne podatke registriranih uporabnikov in kupcev obdelujejo VK Sport kot upravljavec podatkov v skladu s temi pogoji in Politiko zasebnosti, kjer vam je na voljo več informacij o obdelavi osebnih podatkov.

5.2.3. V primeru, da se uporabnik, ki je poslovni subjekt (t.j. ni potrošnik) ne opredeli drugače, se njegovi podatki (vključno z osebnimi podatki) uporabljajo za namene trženja storitev podjetja, v največjem možnem obsegu v katerem to dovoljujejo predpisi.

5.3. Plačilne metode in način plačila

5.3.1. Ob nakupu v E-trgovini lahko uporabnik izbira med naslednjimi načini plačila oziroma plačilnimi instrumenti: 

  • Plačilna kartica

V primeru, da uporabnik izbere plačilo s plačilno kartico, mora izbrati kartico s katero želi plačati. Kartica mora omogočati spletno nakupovanje. Vnesti mora svojo številko plačilne kartice in datum njene veljavnosti.

5.4. Sklepanje pogodb oz. potrditev naročila

5.4.1. V primeru neizpolnitve obveznih vnosnih polj sistem samodejno zazna napako in opozori uporabnika pred oddajo naročila.

5.4.2. Naročilo o nakupu blaga in storitev je praviloma sklenjeno, ko uporabnik E-trgovine na elektronsko pošto prejme potrdilo o naročilu, če pogoji pri posamezni ponudbi izrecno ne opredeljujejo drugače.

5.4.3. Pogoje o nakupu blaga in storitev in Potrdilo o opravljenem naročilu blaga oz. storitev uporabnik prejeme na e-naslov, s katerim je registriran v E-trgovino ali na e-naslov, vpisan v postopku anonimnega nakupa v E-trgovini. Uporabnik si mora potrdilo in pogoje natisniti ali shraniti na primeren trajni nosilec podatkov.

5.5 Dostava blaga

5.5.1. Po oddaji naročila uporabnik po elektronski pošti prejme potrditev naročila s seznamom naročenega blaga. Dokument vsebuje tudi številko naročila, na katero se lahko uporabnik sklicuje pri stikih s podjetjem. V potrditvi naročila sta navedena tudi telefonska številka in naslov elektronske pošte VK Sport, na katera se lahko uporabnik obrne v zvezi s kakršnimkoli vprašanjem, vezanim na naročilo.

5.5.2. Dostavo pošiljk vršijo pogodbeni partnerji VK Sport. Roki, načini in stroški dostave so opredeljeni v dokumentu Določila E-trgovine.

5.5.3. Prevzem pošiljke s strani druge osebe, ki ni registrirani uporabnik, je možen le na podlagi predložitve overjenega pooblastila in identifikacije prevzemnika na veljavnim osebnim dokumentom, podatke z osebnega dokumenta pa lahko poslovni partner VK Sport prepiše.

6. Pravica do odstopa pogodbe

6.1. Uporabnik ima pravico, da v 14 dneh od dobave blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, in sicer na e-naslov sportyfiestore@gmail.com.

6.2. Uporabnik lahko obvestilo o odstopu poda z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe ali izpolni Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe (Ur. l. RS, št. 139/2022), ki je na voljo na svetovnem spletu. Potrošniku se priporoča pisno oddajanje obvestila, saj nosi dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa.

6.3. Šteje se, da uporabnik, ki poda odstopno izjavo v pisni obliki, to poda pravočasno, če jo odpošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

6.4. Uporabnik mora blago vrniti podjetju v 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe, pri čemer krije neposredne stroške vračila blaga uporabnik oz. kupec sam. Priložena mora biti kopija dokumenta, ki dokazuje istovetnost blaga in kupca, ki je bil priložen ob dobavi tega blaga. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga – zaradi česar se uporabniku priporoča, da je blago nerabljeno, nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži (slednje zlasti zaradi zaščite blaga pred poškodbami v procesu vračila blaga podjetju VK Sport).

6.5. Zmanjšanje vrednosti blaga, ki je bilo uporabljeno (preko meja preizkusa za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga) znaša določen % od redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga: v primeru, da je iz razlogov na strani uporabnika na blagu nastala škoda (npr. da je blago oz. sestavni deli prodajnega kompleta poškodovano, v spremenjeni količini ali kvaliteti, neoriginalni oz. poškodovani embalaži) so VK Sport upravičene od uporabnika uveljavljati povračilo celotne škode na blagu, skladno s temeljnimi načeli civilne odškodninske odgovornosti. Odgovornost uporabnika za plačilo zmanjšanja vrednosti blaga lahko znaša do zneska polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa tega blaga, glede na obseg zmanjšanja vrednosti.

6.6. VK Sport uporabniku vrnejo vsa opravljena plačila v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 14 dni od prejetja sporočila o odstopu od pogodbe. Pri prodajnih pogodbah lahko VK Sport zadržijo vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler uporabnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

6.7. VK Sport vrnejo prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

6.8. Če uporabnik odstopi od pogodbe o opravljanju storitev po tem, ko se je opravljanje storitve začelo pred iztekom odstopnega roka na podlagi uporabnikovega izrecnega predhodnega soglasja ter podane privolitve, da se odpoveduje pravici odstopa od pogodbe, ko bo podjetje pogodbo v celoti izpolnilo, plača podjetju znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve podjetja o odstopu od pogodbe, v tem primeru se sorazmerni del izračuna glede na skupno vrednost pogodbe o opravljanju storitev. V primeru odstopa od pogodbe o nakupu zakupljenih količin storitev se uporabniku opravljene storitve zaračunajo po veljavnem ceniku teh storitev, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih VK Sport.

6.9. Naslov za vračilo blaga: VK Sport d.o.o., Industrijska cesta 5 – 5000 Nova Gorica (Slovenia).

6.10. Uporabnik nima pravice do odstopa pri pogodbah:

– o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih uporabnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

– o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi uporabnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni.

7. Reklamacije

7.1. V zvezi z nakupom blaga in storitev lahko uporabnik poda reklamacijo oz. ugovore, pripombe, zahtevke in izjave v rokih in na način, kot določa veljavna zakonodaja.

7.2. Uporabnik poda reklamacijo na elektronski naslov za sprejem reklamacije: sportyfiestore@gmail.com.

7.3. V primeru zahtevka uporabnika, ki se nanaša na jamčevanje VK Sport iz naslova stvarne napake oz. neskladnosti blaga, je uporabnik dolžan priložiti tudi blago z vso pripadajočo dokumentacijo.

7.4. Reševanje reklamacij poteka v skladu z določili veljavne zakonodaje.

7.5. VK Sport ne priznavajo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

8. Omejitev odgovornosti

8.1. VK Sport se bodo po najboljših močeh trudile zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarjajo, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamčijo za njihovo točnost oziroma ažurnost in ne prevzemajo nobene odgovornosti v zvezi s tem. VK Sport prav tako ne prevzemajo odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

8.2. VK Sport niso odgovorne za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti VK Sport niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarjajo za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

8.3. VK Sport si pridržujejo pravico, da kadarkoli spremenijo ali odstranijo vsebino spletne strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. VK Sport ne odgovarjajo za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v lasti VK Sport. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže preko spletišča, popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

VK SPORT. d.o.o.
https://www.sportyfie.com
Industrijska cesta 5,
5000 Nova Gorica (Slovenia)
+38 640 293-601
VAT No.: SI88717119

Finde your supplements and start your journey toward better beeing ...

All the products in  Sportyfie shop are certified and tested…

Shopping Cart